رویدادها همه رویدادها

انتخاب کارمند نمونه سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران – یزد

در راستای ارتقاء بهره وری در مجموعه مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد و با توجه به شاخص های تعیین شده ...

تاریخ انتشار : ۱۳/ ۵ /۱۳۹۹

بازدید جناب آقای مهندس کریم نژاد و جناب آقای مهندس جوکاریان از بخش های مختلف مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران – یزد

جناب آقای مهندس کریم نژاد معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه و جناب آقای جوکاریان مدیر محترم حراست شرکت تهیه ...

تاریخ انتشار : ۲۶/ ۳ /۱۳۹۹
پیوند ها