انتخاب کارمند نمونه سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران – یزد

دوشنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۹

در راستای ارتقاء بهره وری در مجموعه مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد و با توجه به شاخص های تعیین شده از سوی کمیته بهره وری مرکز، آقای حسن فلاح زاده به عنوان کارمند نمونه سه ماهه اول سال ۹۹ انتخاب گردیدند.