بازدید جناب آقای مهندس کریم نژاد و جناب آقای مهندس جوکاریان از بخش های مختلف مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران – یزد

دوشنبه, ۲۶ خرداد, ۱۳۹۹

جناب آقای مهندس کریم نژاد معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه و جناب آقای جوکاریان مدیر محترم حراست شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از بخش های مختلف مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد بازدید به عمل آوردند.