تاثیر تحقیق و توسعه در جهش تولید/ یادداشتی از احسان عزیزی؛ مدیر مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد

به طور معمول رشد تولید ناخالص ملی هر کشور عموماً از دو مسیر افزایش نهاده ها )سرمایه و نیروي کار( و بهبود بهره وري در کل عوامل تولید محقق می شود. تقدم هر کدام از این عوامل بر رشد تولید ناخالص ملی همواره محل نزاع های علمی و تئوریک بوده است. در گذشته چیرگی هماره […]