درمرکز تحقیقات مواد معدنی ایران – یزد انجام شد: اسکن بیش از 3600 نقشه و گزارش ارسالی از سوی مجتمع معدنی سرب نخلک 1396/01/28

 در راستای حفظ و نگهداری اسناد با اهمیت موجود در معادن زیر مجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و به پیشنهاد مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد ، تعداد 3600 نقشه و گزارش فنی مجتمع معدنی سرب نخلک توسط کارشناسان این مرکز با حجم تقریبی 70 گیگابایت و ارزش ریالی 300،000،000 ریال اسکن گردید.