اخبار

برگزاری آزمون نهایی دوره کارور آتشکار در مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران - یزد برگزاری آزمون نهایی دوره کارور آتشکار در مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران - یزد
تاریخ : 1397/10/15

در تاریخ 14/10/1397 آزمون نهایی دوره کارور آتشکار با نظارت و همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان یزد در مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران یزد برگزار گردید.
OWMTo
OWMYour Name
OWMYour Email address
OWMDescription