بازدید مدیر عامل محترم سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد از مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران -یزد بازدید مدیر عامل محترم سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد از مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران -یزد
تاریخ : 1395/11/25

صبح دوشنبه مورخ 95/11/25 محمد رضا پیرنیا مدیر عامل سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد به همراه هیئت همراه به دعوت مهندس فتوحی مدیر مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد از این مرکز بازدید و در خصوص نحوه به کارگیری ظرفیت های فرهنگی و ورزشی طرفین تبادل نظر و مقرر گردید تفاهم نامه ای  در جهت استفاده عموم شهروندان از این ظرفیت ها انعقاد گردد.